www.nederland-davos.nl

Privacyverklaring
astmaVereniging Nederland en Davos (hierna te noemen “de Vereniging”, “Wij”, “ons” of “onze”) doet er alles aan om je persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. Alvorens gebruik te maken van onze  website www.nederland-davos.nl (hierna te noemen “de Website”) raden wij je aan deze privacyverklaring aandachtig door te nemen. Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Als wij dit doen dan vermelden wij dit op de Website.

De Vereniging verwerkt je persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorg. De persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt, gebruiken wij binnen de Vereniging.  Wij kunnen deze informatie gebruiken voor statistische doeleinden. De Vereniging houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en zal je gegevens nimmer, ongevraagd, ter beschikking stellen aan derden.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?
Ieder kandidaat lid behoort de gegevens, inhoudende volledige naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer en e-mailadres, in te vullen op het aanvraagformulier aanwezig op de Website en te verzenden door middel van het activeren van “Lid worden” .  De Vereniging registreert vervolgens de middels het aanvraagformulier ontvangen persoonsgegevens in de systemen van de Vereniging. Ons uitgangspunt is dat wij alleen de persoonsgegevens verzamelen en vervolgens gebruiken ten behoeve van activiteiten van de Vereniging en voor de communicatie vanuit de Vereniging richting haar leden. Door de Website te bezoeken worden ook (persoons)gegevens van je verzameld middels cookies. De cookies kunnen je locatie bepalen, IP-adres, internetbrowser en apparaat type inzien en analyses maken van je activiteiten op de Website. Voor meer informatie verwijzen we je naar de paragraaf Cookies. Overige (persoons)gegevens die je actief verstrekt op de Website dan wel in correspondentie of telefonisch contact, worden uiteraard ook door ons verwerkt maar enkel voor de doeleinden waarvoor deze zijn verkregen, zoals hieronder nader omschreven.

Waarom hebben wij persoonsgegevens nodig?
De Vereniging verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

  • afsluiten van het lidmaatschap van de Vereniging;
  • inschrijven voor evenementen via de Website;
  • registreren van deelname aan evenementen;
  • verzenden per e-mail van de contributienota;
  • corresponderen per e-mail over op dat moment relevante informatie omtrent activiteiten van de Vereniging;
  • verzenden van nieuwsbrieven;
  • verzenden van bestelde informatiematerialen;
  • bellen indien nodig binnen het kader van de Vereniging; en
  • klachtafhandeling of beantwoorden van vragen, uitvoeren van audits en voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Hoe lang bewaren wij gegevens?
Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Met wie delen wij persoonsgegevens?
Wij zullen jouw persoonsgegevens niet aan derden ter beschikking stellen voor wat voor een  doeleinden dan ook. Indien wij gegevens aan derden verstrekken dan doen wij dit alleen na een daarvoor met jou op jouw verzoek uitdrukkelijk voor dat doel overeengekomen afspraak of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Beveiliging
De Vereniging neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons secretariaat.

Cookies
De Vereniging gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de Website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de Website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de Website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee de Website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Je gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in jouw persoonsgegevens en desgewenst deze gegevens aan te passen. Heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking dan wel een uitdrukkelijke wens tot verwijdering van de persoonsgegevens, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar het secretariaat. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. De Vereniging zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Vragen?
Heb je overige vragen? Dan kan je ons als volgt bereiken:
E-mail: info@nederland-davos.nl
Het telefoonnummer van het secretariaat is 0182- 585390.

Deze privacyverklaring is op 20 mei 2018 opgesteld.

Ontvang de nieuwsbrief

Maandelijks de gratis nieuwsbrief in je email ontvangen! Een nieuwsbrief vol wetenswaardigheden voor mensen met (ernstig) astma.